Forskelle på dansk og engelsk i APA-standarden

De officielle retningslinjer for APA-standarden er formuleret på engelsk. Der findes ingen officiel oversættelse på dansk.

Selvom flere danske uddannelsesinstitutioner har forsøgt at adaptere retningslinjerne til dansk brug er der ingen konsensus. Vi har derfor gennemgået retningslinjer fra en lang række danske universiteter og det danske sprognævn for at nå frem til denne udførlige guide.

Det vigtigste at bemærke er, at der er enkelte sproglige punkter som på dansk afviger fra den engelske standard. Nedenfor gennemgår vi disse forskelle én efter én.

Opremsningskomma og seriel komma

Hvis du i din tekst refererer til 3 eller flere forfattere skal de alle angives første gang du refererer, og herefter angives med hovedforfatter og et al. i både engelsk og dansk.

Når du refererer første gang er der tale om en opremsning og du skal derfor kommatere efter det der kaldes opremsningskommaet efter det nye komma, og listing comma i engelsk. Opremsningskommaet skal bruges som erstatning for ’og’ eller ’&’ ved sideordnede led.

Her anvender den engelske APA-standard konsekvent det der kaldes ‘serial comma‘ eller ’Oxford komma’. Seriel kommaet anvendes ifølge APA-standarden foran det sidste bindeord eller bindeled hver gang et sådant forekommer.

På dansk er der den forskel, at der kun skal sættes komma foran bindeord eller bindeled, hvis de led der sideordnes er helsætninger. Vær dog opmærksom på, at kommaet altid skal placeres i litteraturlisten når der er mere end tre forfattere.

Eksempel: Engelsk seriel komma og dansk opremsningskomma

Engelsk: Karlsen, Jespersen, and Eskildsen (2016) write…

Dansk: Karlsen, Jespersen og Eskildsen (2016) skriver…

Engelsk: The research shows widespread agreement (Karlsen, Jespersen, & Eskildsen, 2016).

Dansk: Forskningen viser at der er udbredt enighed (Karlsen, Jespersen & Eskildsen, 2016).

Eksempel: Seriel komma på dansk og engelsk

Engelsk: Karlsen (2016) worked on the metaphysics of grammar, Jespersen (2016) on a structuralist account of language, and Eskildsen (2016) on a theory of semantics.

Dansk: Karlsen (2016) arbejdede på grammatikkens metafysik, Jespersen (2016) på en strukturalistisk udlægning af sproget, og Eskildsen (2016) på en teori om semantik.

Tre eller flere forfattere i litteraturlisten

Engelsk: Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark.

Dansk: Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark.

Datoformat

Det danske datoformat varierer fra engelsk. På dansk skriver man dagen først og derefter måneden i minuskler. På engelsk er det omvendt: Man skriver først måneden med stort bogstav og derefter dagen.  Selvom det er almen viden glemmes det ofte når man skriver sin litteraturliste mere eller mindre ubevidst efter danske retningslinjer. Det afgørende er ikke om kilden man angiver er dansk eller engelsk, men om opgaven og litteraturlisten er skrevet på dansk eller engelsk.

Eksempel: Engelsk og dansk datoformat i litteraturlisten

Engelsk: Scribbr (2016, October 5). Kontakt. Retrieved from https://www.scribbr.dk/kontakt/

Dansk: Scribbr (2016, 5. oktober). Kontakt. Retrieved from https://www.scribbr.dk/kontakt/

Hyppigt anvendte ord og deres forkortelse i APA-standarden

EngelskForkortelseDanskForkortelse
Retrieved fromLokaliseret den (dato)
as cited inRefereret fra
personal communicationpersonlig kommunikation
in pressi tryk
Editioned.Udgaveudg.
Revised editionRev. ed.Revideret udgaverev. udg.
Second edition2nd ed.Anden udgave2. udg.
Editor(s)Ed. / Eds.Redaktør(er)red.
Translator(s)Trans.Oversætter(e)overs.
No daten.d.Uden datos.d.
Page(s)p. / pp.Side(r)s.
Paragraphpara.Paragrafpar.
Volume(s)Vol.  / vols.Volumenvol
NumberNo.Nummernr.
SupplementSuppl.SupplementSuppl.
Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.

Er du sikker på at du ikke begår plagiat?

Beskyt dig selv og undgå at din skole anklager dig for plagiat
Start tjekket
Anonymt & hurtigt

Kommenter nu