Forskelle på dansk og engelsk i APA-standarden

De officielle retningslinjer for APA-standarden er formuleret på engelsk. Der findes ingen officiel oversættelse på dansk.

Selvom flere danske uddannelsesinstitutioner har forsøgt at adaptere retningslinjerne til dansk brug er der ingen konsensus. Vi har derfor gennemgået retningslinjer fra en lang række danske universiteter og det danske sprognævn for at nå frem til denne udførlige guide.

Det vigtigste at bemærke er, at der er enkelte sproglige punkter som på dansk afviger fra den engelske standard. Nedenfor gennemgår vi disse forskelle én efter én.

Opremsningskomma og seriel komma

Hvis du i din tekst refererer til 3 eller flere forfattere skal de alle angives første gang du refererer, og herefter angives med hovedforfatter og et al. i både engelsk og dansk.

Når du refererer første gang er der tale om en opremsning og du skal derfor kommatere efter det der kaldes opremsningskommaet efter det nye komma, og listing comma i engelsk. Opremsningskommaet skal bruges som erstatning for ’og’ eller ’&’ ved sideordnede led.

Her anvender den engelske APA-standard konsekvent det der kaldes ‘serial comma‘ eller ’Oxford komma’. Seriel kommaet anvendes ifølge APA-standarden foran det sidste bindeord eller bindeled hver gang et sådant forekommer.

På dansk er der den forskel, at der kun skal sættes komma foran bindeord eller bindeled, hvis de led der sideordnes er helsætninger. Vær dog opmærksom på, at kommaet altid skal placeres i litteraturlisten når der er mere end tre forfattere.

Eksempel: Engelsk seriel komma og dansk opremsningskomma

Engelsk: Karlsen, Jespersen, and Eskildsen (2016) write…

Dansk: Karlsen, Jespersen og Eskildsen (2016) skriver…

Engelsk: The research shows widespread agreement (Karlsen, Jespersen, & Eskildsen, 2016).

Dansk: Forskningen viser at der er udbredt enighed (Karlsen, Jespersen & Eskildsen, 2016).

Eksempel: Seriel komma på dansk og engelsk

Engelsk: Karlsen (2016) worked on the metaphysics of grammar, Jespersen (2016) on a structuralist account of language, and Eskildsen (2016) on a theory of semantics.

Dansk: Karlsen (2016) arbejdede på grammatikkens metafysik, Jespersen (2016) på en strukturalistisk udlægning af sproget, og Eskildsen (2016) på en teori om semantik.

Tre eller flere forfattere i litteraturlisten

Engelsk: Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark.

Dansk: Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark.

Datoformat

Det danske datoformat varierer fra engelsk. På dansk skriver man dagen først og derefter måneden i minuskler. På engelsk er det omvendt: Man skriver først måneden med stort bogstav og derefter dagen.  Selvom det er almen viden glemmes det ofte når man skriver sin litteraturliste mere eller mindre ubevidst efter danske retningslinjer. Det afgørende er ikke om kilden man angiver er dansk eller engelsk, men om opgaven og litteraturlisten er skrevet på dansk eller engelsk.

Eksempel: Engelsk og dansk datoformat i litteraturlisten

Engelsk: Scribbr (2016, October 5). Kontakt. Retrieved from https://www.scribbr.dk/kontakt/

Dansk: Scribbr (2016, 5. oktober). Kontakt. Retrieved from https://www.scribbr.dk/kontakt/

Hyppigt anvendte ord og deres forkortelse i APA-standarden

Engelsk Forkortelse Dansk Forkortelse
Retrieved from Lokaliseret den (dato)
as cited in Refereret fra
personal communication personlig kommunikation
in press i tryk
Edition ed. Udgave udg.
Revised edition Rev. ed. Revideret udgave rev. udg.
Second edition 2nd ed. Anden udgave 2. udg.
Editor(s) Ed. / Eds. Redaktør(er) red.
Translator(s) Trans. Oversætter(e) overs.
No date n.d. Uden dato s.d.
Page(s) p. / pp. Side(r) s.
Paragraph para. Paragraf par.
Volume(s) Vol.  / vols. Volumen vol
Number No. Nummer nr.
Supplement Suppl. Supplement Suppl.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (7. december 2016). Forskelle på dansk og engelsk i APA-standarden. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/forskelle-paa-dansk-og-engelsk/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.