Afhandlingens teoriafsnit: Hvad og hvordan?

Bachelorprojektets og specialets teoriafsnit er et af de mere berygtede elementer. Et godt teoretisk grundlag giver dig et godt videnskabeligt afsæt og understøtter resten af dit bachelorprojekt og speciale.

Men, hvad indebærer et teoriafsnit mere specifikt, og hvordan skriver man det?

Formålet med et teoriafsnit

Når du har besluttet dig for en problemformulering og tilknyttet forskningsspørgsmål, er det vigtigt at ajourføre dig med hvilke teoretiske strømninger der eksisterer og har indflydelse på dit valgte emne.

De begrebslige definitioner og modeller du vælger giver også dit bachelorprojekt eller speciale retningsbestemmelse da du senere i udarbejdelsen vil bygge videre på disse valg.

Teoriafsnittet giver også videnskabelig begrundelse for valg af dit forskningsemne: det viser at dit emnevalg ikke udspringer fra en samtidig ”varm kartoffel” eller personlige interesser, men at du har truffet din beslutning ud fra en velbegrundet videnskabelig præcedens.

Hvordan bestemmer man indholdet i et teoriafsnit?

Som anført ovenfor er det vigtigt at du i dit teoriafsnit angiver eksisterende teoretiske strømninger korrekt.

Dette indebærer definitioner af centrale begreber i din problemformulering og forskningsspørgsmål/hypoteser. Et vigtigt første skridt er derfor at identificere disse begreber.

1. Udvælg centrale begreber

Eksempel på problemformulering og forskningsspørgsmål: Virksomhed X oplever at mange af deres online kunder ikke vender tilbage efter deres første køb. Ledelsen har som ambition at forbedre kundeloyalitet og mener at forbedret kundetilfredshed vil spille en central rolle. For at undersøge dette problem har du identificeret og valgt følgende problemformulering, målsætning og forskningsspørgsmål:

Problem: Mange online kunder kommer ikke igen for tilbagevendende køb.

Målsætning: Forbedret kundeloyalitet og derigennem øget omsætning.

Forskningsspørgsmål: ‘Hvordan kan kundetilfredsheden hos virksomhed X’s online kunder forbedres, med henblik på at forbedre kundeloyalitet?’

Underspørgsmål:

  1. ‘Hvad er forholdet mellem kundeloyalitet og kundetilfredshed?’
  2. ‘Hvor tilfredse og loyale er virksomhed X’s online kunder i øjeblikket?’
  3. ‘Hvilke faktorer påvirker tilfredsheden og loyaliteten hos virksomhed X’s online kunder?’

Begreberne ”kundeloyalitet” og ”kundetilfredshed” er centrale for dette studie, og vil blive målt som del af forskningen. Derfor er det essentielt at yde en fyldestgørende definition af de to begreber i teoriafsnittet.

2. Definer og evaluer relevante begreber, teorier og modeller

Med mindre du er en ny Niels Bohr eller Einstein er det meget usandsynligt at du selv finder på begreber der endnu ikke er formelt defineret indenfor en videnskabelig tradition, og som samtidig har den passende videnskabelige validitet der skal til i et bachelorprojekt og speciale.

Derfor foretages et litteraturstudie når du vil introducere, definere og evaluere relevante begreber, teorier og modeller. Ved at foretage et litteraturstudie får du mulighed for at anvende den eksisterende forsknings arbejde inden for det felt du arbejder med.

Desuden får du mulighed for at frembringe velbegrundede definitioner og optegne interessante ”research gaps” fra et forskningsprojekt til et andet.

Således får du mulighed for på én og samme tid at vælge de begrebsdefinitioner der bedst relaterer til din forskning, samt på en videnskabeligt ansvarlig måde illustrere hvorfor dine valg er interessante for forskningsfeltet.

Du bør derudover også forsøge at beskrive andre relevante begreber, teorier og modeller som har betydning for dine centrale begreber og argumentere for hvorfor du ikke anvender dem i din egen forskning.

3. Overvej at tilføje andre elementer til dit teoriafsnit

Afhængigt af dit emnevalg og faglighed kan det være nyttigt at du i dit teoriafsnit inkluderer et uddybende overblik over samtidige teoretiske strømninger indenfor dit forskningsfelt.
I forhold til dette er det vigtigt at kende til din vejleders forventning på forhånd.

Bachelorprojekter eller specialer som arbejder med teoretiske problemer har med større sandsynlighed behov for et sådant overblik end bachelorprojekter eller specialer som søger at løse praktiske problemer.

Du kan få et indtryk af hvad lignende forskningsprojekter har gjort ved at foretage en analyse af hvordan problemet er blevet behandlet af andre indenfor forskningsfeltet.
Det vil samtidig afklare hvor din forskning befinder sig i forhold til eksisterende viden på området.

Hvis du følger disse trin vil det hjælpe dig med at fremstille et solidt overblik:

  • Beskriv hvilke diskussioner der eksisterer omkring emnet indenfor litteraturen.
  • Forklar hvilke metoder, teorier, og modeller andre forfattere har anvendt. I forhold til dette er det relevant altid at argumentere for hvorfor en given teori eller model ikke er relevant inden for din forskning.
  • Analyser forskelle og ligheder mellem din forskning og tidligere studier.
  • Forklar hvordan dit studie udbygger den viden som allerede eksisterer om emnet.

Hvilke slags forskningsspørgsmål kan du bevare indenfor dit teoretiske grundlag?

Bachelorprojektets og specialets teoretiske afsæt kan bruges til at besvare deskriptive forskningsspørgsmål, som kun kræver litteraturforskning (eller skrivebordsresearch).
I det ovennævnte eksempel kan der gennem anvendelse af teori svares på spørgsmålet: ”Hvad er forholdet mellem kundeloyalitet og kundetilfredshed?”.

I modsætning til dette kan underspørgsmål som ’Hvor tilfredse er virksomhed X’s online kunder i øjeblikket?’ ikke besvares inden for teoriens rammer. I stedet skal dette spørgsmål besvares ved, f.eks at foretage feltarbejde.

Det teoretiske afsæt (og litteraturstudiet som fungerer som baggrund) kan også bruges til at frembringe mere dybdegående analyser af eksisterende forskningsresultater og hypoteser.
Desuden kan det også anvendes til at formulere og evaluere dine egne hypoteser, som du kan teste senere i bachelorprojektet og specialet ved brug af kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetodologi.

Strukturering af bachelorprojektets eller specialets teoriafsnit

Der er ikke nogen fastsatte regler for hvordan du bør strukturere dit teoriafsnit, dog er det her vigtigt at benytte en logisk rækkefølge.En måde at gøre dette på kan være at strukturere afsnittet efter dine forskningsspørgsmål/hypoteser, og herunder de centrale begreber du finder relevante at fremstille.

Du kan eksempelvis lave et afsnit eller en paragraf, som er dedikeret til hver enkelt spørgsmål, hypotese eller centrale begreb. Derfra kan du anvende de teorier og modeller som er relevante i den givne kontekst.

Hvor langt bør teoriafsnittet være?

Der er heller ikke fastsatte regler for længden af dit teoriafsnit, men typisk vil det være omkring tre til fem sider langt.

For at gøre din fremstilling mere tilgængelig, kan det være nyttigt at inkludere modeller eller grafikker i teoriafsnittet. Hvis du oplever pladsmangel kan du vælge at placere disse i et appendiks, som du så refererer til i din hovedtekst. Derved sikrer du en optimal fremstilling af teoriafsnittet i dit bachelorprojekt eller speciale.

Eksempel på bachelorprojektets eller specialets teoriafsnit

For at give dig et bedre indtryk af hvordan dette vigtige afsnit kan se ud, har vi lavet et eksempel på et teoriafsnit.

Eksempel på afhandlingens teoriafsnit

Tjekliste for teoriafsnittet

Yderligere tjekliste punkter hvis du analyserer eksisterende viden inden for dit forskningsfelt

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (6. januar 2017). Afhandlingens teoriafsnit: Hvad og hvordan?. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/afhandlingens-teoriafsnit-hvad-hvordan/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.