Tips til at skrive en disposition til dit speciale

Når du skriver speciale og studieopgaver generelt, vil du sommetider opdage passager hvor du ofte gentager dig selv. Præsentation af en masse information på samme måde er ofte resultatet af ikke at være udstyret med synonymer eller alternative måder at formulere sig på.

Dette forekommer ofte i indledningen hvor du forventes at præsentere din afhandlings opbygning (eller hovedtræk). Det kan måske overraske, at der findes mange forskellige måder at angive, eksempelvis, hvad der er inkluderet i bestemte kapitler.

Formuleringsmuligheder

De fleste skribenter ender med at benytte de samme ord og sætningskonstruktioner igen og igen når de præsenterer indholdet i deres afhandling eller angiver strukturen i hovedtræk. Dette vil imidlertid betyde at dine læsere finder dele af dit dokument monotont. Følgende muligheder vil hjælpe dig med at tilføje variation og bevare din tekst interessant.

Eksempel 1: ”Jeg”-form

I kapitel 1 giver jeg et overblik over problemets indflydelse. I kapitel 2 diskuterer jeg den eksisterende litteraturs opfattelse af problemet. In kapitel 3 præsenterer og diskuterer jeg de anvendte metoder.

Som vist i eksempel 1 ovenfor er en mulighed at benytte ”jeg”-form. Denne form er dog ikke altid hensigtsmæssig eller nødvendig.

Derudover kan du også benytte den passive form:

Eksempel 2 Passiv form

Et overblik over problemets indflydelse præsenteres i kapitel 1 og den relevante litteratur diskuteres i kapitel 2.

Den passive form er almindeligt brugt i dispositioner hvor konteksten gør det klart hvem der rent faktisk udfører handlingen. Dog kan brug af passiv form andre steder i dit speciale eller bachelorprojekt bevirke at teksten bliver for vag.

En anden mulighed er at præsentere din information ved at lave sætningskonstruktioner ud fra ikke-menneskelige subjekter med aktive verber, en metode som kaldes “IS-AV” (eller inanimate subject with an active verb) på engelsk:

Eksempel 3: Ikke-menneskeligt subjekt med aktivt verbum

Kapitel 1 bringer et overblik over problemets indflydelse og kapitel 2 diskuterer den relevante litteratur.

Da et kapitel er et ikke-menneskeligt objekt, er det ikke i stand til at handle af sig selv (såsom at ‘bringe’ eller ‘diskutere’). På trods af dette vil sætningens mening stadig være let af forstå. Denne metode er derfor et udbredt værktøj til at tilføje variation til teksten. Det kan være særdeles behjælpeligt når du præsenterer indholdet i dit speciale, når du diskuterer forskningens mål og når du bringer din konklusion.

Følgende muligheder er ligeledes værd at være opmærksom på:

Eksempel 4

Kapitel 1 har som intention at besvare underspørgsmål 1. (inden for dine forskningsspørgsmål)

Eksempel 5

Kapitlet med forskingens resultater viste at … (inden for din konklusion)

Slutteligt viser nedenstående eksempler hvordan det kan se ud når man blander forskellige sætningskonstruktioner:

Example 6

Kapitel 2 indeholder en gennemgang af den relevante litteratur. Metoderne som er brugt i studiet beskrives i kapitel 3, hvorefter resultater præsenteres og diskuteres i kapitel 4. Slutteligt udpeger kapitel 5 den overordnede konklusion og identificerer både studiets begrænsninger, samt forslag for videre forskning.

Anvendelige verber

Du kan helt bestemt diskutere, præsentere, bevise og påvise ting – men hvad kan du ellers ”gøre” i din afhandlings disposition?

Gør din tekst koncis og varieret ved hjælp af disser verber

Adressere Give indsigt i
Anbefale Introducere
Behandle Nævne
Beskrive Opsummere
Bestemme Præsentere
Bevise Påstå
Bruge Rapportere
Definere Sammenligne
Dreje sig om Sigte mod
Foreslå Tilbagevise
Forklare Tælle
Formulere Udpege
Forudsætte Understrege
Fremhæve Understøtte

Bemærk: Sørg for altid at tjekke definitionen af verbet før du bruger det i din tekst. Ud over at kontrollere at du bruger det i forhold til dets rette betydning, er det også vigtigt at tjekke at det er foreneligt med sætningens konstruktion. For eksempel er følgende fint i den passive form, men vil ikke kunne benyttes ved andre former:

  • Er baseret på
  • Er central for
  • Er dedikeret til

Skal man referere til kapitel et, to og tre eller til kapitel 1, 2 og 3?

Når du nævner forskellige kapitler i din tekst, er det bedst at benytte talord. Det vigtigste er dog at du er konsekvent i dit valg. Vi har desuden udarbejdet en guide til at benytte tal i din afhandling.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (19. december 2016). Tips til at skrive en disposition til dit speciale. Scribbr. Retrieved 21. maj 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/tips-til-skrive-en-disposition-til-dit-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.