Indledning i dit speciale

Indledningen er det første kapitel i dit speciale og er således starten på din opgave. I indledningen skal du beskrive specialets emne, angive problemformuleringen og give et overblik over dit speciale.

Formål med indledningen:

  • At introducere emnet. Hvad er undersøgelsens formål og hvad er emnet?
  • At fange læserens interesse. Vær sikker på at få læserens opmærksomhed ved at bruge tydelige eksempler fra nylige hændelser eller samtidsaktuelle problemstillinger.
  • Påvis dit studies relevans. Overbevis din læser om dit speciales videnskabelige eller praktiske relevans.

Indledningens dele

En klar og tydelig indledning i et speciale dækker ofte over følgende dele:

Motivation (anvisning af problemet)

Hvad er motivationen for din forskning? Det kan være en nylig hændelse eller noget der altid har interesseret dig. Ved at vælge et interessant eksempel opmuntres læseren til at læse resten af indledningen i specialet.

Omfang

Baseret på din motivation eller indikation af problemet beskriver du emnet for dit speciale. Sørg for straks at definere undersøgelsens emne. Gå ikke i fælden med at ville lave for omfattende undersøgelser, men søg derimod hellere efter en niche for din forskning – det som også kaldes for “research gaps”.

Undersøgelsens teoretiske og praktiske relevans

Her er det vigtigt at du får introduceret opgavens argumentation og påvist af dit studies videnskabelige relevans. Dette kan du gøre ved at citere videnskabelige artikler og kombinere dem. Fremhæv også studiers diskussionsområder som du vil benytte i din egen forskning.

Forklar dernæst den praktiske nytte af din forskning. Hvis du finder dette vanskeligt, så prøv at stille spørgsmålet om anvendelsen af din forskning til venner og bekendte. De har ofte et helt andet syn på emnet.

Når du skriver dit speciale for en virksomhed, vil du erfare at den videnskabelige relevans er langt sværere at påvise. På den anden side bør det være lettere at påvise den praktiske relevans. Tænk ikke kun på virksomheden hvor du udfører et praktikforløb (internship), men forestil dig for eksempel praktisk anvendelse inden for hele industrien. Det tillader at dit speciales indledning får lette ved at balancere videnskabelig originalitet med praktisk anvendelighed.

Videnskabelig situation i forhold til emner i din forskning

I denne del af specialets indledning specificerer du de vigtigste videnskabelige artikler som vedrører din opgave, mens du kort forklarer dem. Således viser du at der er udført mange studier indenfor emnet, og at du ikke sidder fast i opgaven på grund af mangel på information om dit emne.

Formål, problemformulering og forskningsspørgsmål

I denne del beskriver du formålet med dine studier og problemformuleringen. Vær opmærksom på at der er forskel på formål og problemformulering. For at svare på problemformuleringen kan du betragte besvarelsen af dine forskningsspørgsmål som kriteriet herfor. Disse kaldes også sommetider underspørgsmål. Hvis du benytter hypoteser i stedet for forskningsspørgsmål, kan du også notere disse i specialets indledning.

Grundlaget for hypotesen er dit begrebslige rammearbejde. Du er dog ikke altid i stand til at formulere hypoteserne uden først at foretage en gennemgang af litteratur. I sådanne tilfælde udvikler du hypoteserne og den konceptuelle ramme senere, efter et litteraturstudie.

Kort beskrivelse af undersøgelsens udformning

Senere i din forskning udvikler du detaljerne for udformningen af dine undersøgelser. I indledningen angiver du dog også en kort beskrivelse af din undersøgelsers udformning. Hvordan, hvor, hvornår og med hvem vil du udføre din forskning?

Specialets disposition (hovedtræk)

Her beskriver du kort hvordan dit bachelorprojekt eller speciale er opbygget. Opsummer hvert kapitel kort i et afsnit, helst i én sætning. Sørg for at du ikke gentager dig selv i formuleringen af specialets disposition pga. mangel på varieret ordvalg.

Start med dine forslag til specialets undersøgelser

Ofte er forslaget til specialets forskning eller handlingsplan en god start til inspiration for hvad du bør fokusere på i specialets indledning. Du vil opdage at du allerede har skrevet en stor del af din indledning i dit forskningsforslag.

Selvom indledningen er i starten af dit speciale, betyder det ikke at du skal færdiggøre din indledning før du begynder på resten af dit speciale. Jo længere du når med din forskning, jo lettere bliver det for dig at skrive en god og præcis indledning. Det er derfor ikke nogen katastrofe hvis du ikke umiddelbart kan skrive en god indledning. Genoptag indledningen på et senere tidspunkt, og fortsæt med at skrive og redigere indtil du når en pæn helhed.

Verbers tidsform

I din indledning til emnet og anvisning af hvad du ønsker at diskutere skal du benytte simpel nutid. Baggrundsinformation skrives i simpel datid eller førnutid.

Indledningens længde

Der er ikke nogen specifikke krav til indledningens længde. Der er således ingen grund til at klemme hele indledningen sammen på kun en side, som ved abstractet.

Men du skal stadig skrive præcist og om det væsentlige. Gentag ikke dig selv og skriv kun hvad der er vigtigst i forhold til at introducere dit emne og din forskning.

Tjekliste for din indledning

* Du foretager muligvis litteraturgennemgang før du formulerer det begrebslige rammearbejde.
** Du er muligvis endnu ikke i stand til at formulere hypoteserne, fordi du først skal foretage et litteraturstudie.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (15. december 2016). Indledning i dit speciale. Scribbr. Retrieved 9. april 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/indledning-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.