Anbefalinger i dit speciale

Dit speciale og andre akademiske opgaver kan indeholde anbefalinger til en kunde, virksomhed eller organisation. Disse anbefalinger relaterer sig til de problemstillinger du har beskrevet i introduktionen i dit speciale eller anden akademisk opgave.

Hvilke specifikke løsninger, baseret på dine resultater, er mulige – og hvilke foranstaltninger bør kunden tage? Med andre ord – hvad råder du kunden til at gøre ”i morgen”?

Anbefalinger er generelt indeholdt i et separat kapitel efter dit konklusions- og diskussionskapitel. Hvis din kunde foretrækker det, kan du også præsentere dine anbefalinger i en separat rådgivningsrapport.

Hver anbefaling bør forklares og retfærdiggøres med støtte fra dine forskningsresultater.

  1. Hvordan vil disse foranstaltninger bidrage til at løse problemet eller sagen?
  2. Hvorfor tror du det er tilfældet?

Eksempel på en understøttet anbefaling

Forskningsspørgsmål
Hvordan kan aggressiv opførsel forhindres blandt unge (10-12 år) i kommune XXX?

Anbefaling
For at forhindre unge mennesker på folkeskolen mellemtrin i at hænge ud med unge på udskolingstrinnet er det vigtigt at organisere efter-skole-aktiviteter for børn i alderen 10-12 år, således at deres fritid får den struktur som de har behov for. Samfundet kan spille en forebyggende rolle ved at rådgive foreninger, stille fonde til rådighed og støtte ungdomsorganisationer.

Hvornår bør du udfærdige anbefalinger?

Hvis en eller flere af dine forskningsspørgsmål var udtrykt som et rådgivningsspørgsmål, skal du bestemt give anbefalinger da din kunde vil ønske at vide hvordan de skal handle eller reagere.

Mens forklarende og beskrivende forskningsspørgsmål ikke direkte er rettet mod at ændre en situation, kan de alligevel også lede til praktiske anbefalinger.

Hvordan bør anbefalinger se ud?

Anbefalinger bør være konkrete og indeholde verber som tage sig af, sørge for, organisere og udvikle.

Du kan præsentere din anbefaling på forskellige måder. Du kan for eksempel starte med dit rationale og dernæst bevæge dig videre til selve anbefalingen, eller omvendt. Det centrale er at undlade at sammenblande fremstillingsformerne.

Eksempel på et rådgivende forskningsspørgsmål med praktisk anbefaling

Forskningsspørgsmål (råd):
Hvordan kan lærer på skole X sikre at sociale færdigheder, som bidrager til at fastholde aldersvarende forhold i indskolingen, fremmes blandt børn i alderen 1-4 år?

Konklusion
En vigtig forudsætning for at have styr på mange sociale færdigheder er at mestre sproget.
Hvis børn har bedre kontrol over sproget, kan de udtrykke sig bedre og vil typisk udvise mindre uacceptabel adfærd. De er desuden bedre til at forstå børn i deres egen aldersgruppe. Børn er dermed bedre til at skabe flere muligheder for at øve sociale færdigheder samt udvikle sprogfærdigheder.

Anbefaling
Undersøgelsen afslørede at det at mestre et sprog er en vigtig forudsætning for også at mestre sociale færdigheder. Rådet er at folkeskolen bør udvikle sprogudviklingsprogrammer sammen med børnehaverne og pasningsstederne med det mål konstant at udvide sproglige færdigheder blandt børn i alderen 1-4 år.

Eksempel på beskrivende forskningsspørgsmål med praktisk anbefaling

Forskningsspørgsmål (beskrivende):
I hvilken grad påvirker en hvilken som helst oplevet social isolation borgernes offentlige tillid i bykommunen Storkøbenhavn?

Eksempel på underspørgsmål (beskrivende):
Hvordan ser den sociale isolation af Storkøbenhavns indbyggere ud i praksis?

Konklusion
På grundlag af forskningsresultaterne kan det konkluderes at den enkeltes rettighed til internet, grad af følelse af at være forbundet med de nærmeste omgivelser samt alder har stærk indflydelse på hvordan de opfatter isolation.

Anbefaling
Studiet har vist at ældre mennesker (specielt dem over 65) står over for den største risiko for at blive isoleret. For at forhindre eller bekæmpe isolation anbefales det derfor at specielt denne målgruppe gives mere opmærksomhed.

Baseret på: Lievaart, N. F. (2009). Bowling alone without public trust (Master’s Thesis). Lokaliseret på https://www.ser.nl/~/media/files/internet/educatie/
Thesis / scriptieprijs_2010 / lievaart_volledige_scriptie.ashx

Hvor mange anbefalinger skal man skrive?

Som en tommelfingerregel bør du prøve at begrænse dine anbefalinger til mellem tre og syv i alt. Hvis du har flere, bør du samle dem i grupper.

Bemærk at du kan have flere anbefalinger til hver konklusion. Det er også i orden at have en anbefaling der er forbundet med mere end en konklusion.

Vilkår

Husk på at ingen organisation eller virksomhed har uanede mængder af penge eller tid. Dine anbefalinger bør holdes inden for deres parametre og afspejle det tilgængelige budget, deadline inden for hvilken rådet skal implementeres samt enhver relevant regel (så som love og regulativer).

Benyt en separat sektion i introduktionen i dit speciale eller opgave til at skitsere enhver forudsætning opstillet af din kunde. Denne sektion kan udelades hvis din kunde ikke er fremkommet med nogen forudsætninger.

Eksempel på forskningsspørgsmål med forudsætninger

Forskning (rådgivende spørgsmål):

Hvordan kan håndtering af det fælles website for grundskolen i Brabant-regionen gøres mere effektiv i løbet af et år?

Forudsætninger:

  • Løsningen skal øge effektiviteten med mindst 10% inden for et år.
  • Det forbundne budget må ikke overstige 10.000 EUR.
  • Websitets design skal forblive uændret

Hvem læser anbefalingen?

Din kunde vil naturligvis være den primære forbruger af dine anbefalinger. Mange interessenter i virksomheden eller organisationen kan være interesserede, herunder ledere, medarbejdere som har været involveret i studiet og enhver som skal forholde sig til ændringerne forbundet med dine anbefalinger.

Hvad er forskellen på en konklusion og en anbefaling

En konklusion besvarer dine forskningsspørgsmål på grundlag af resultaterne af dine undersøgelser. I modsætning hertil tilbyder en anbefaling konkrete løsninger som din kunde kan bruge til at sætte sig nye mål for fremtiden; Alle tilknyttede ideer som anbefalingen indeholder skal forbindes til din forskning og være både realistisk og realiserbar.

Sørg for at dine anbefalinger, der omhandler hvad din kunde rent faktisk kan gøre (i morgen) for at løse problemet, afspejler enhver forudsætning som kunden har fremsat.

I eksemplet vedrørende websitet for Brabants grundskole er kundens forudsætninger blevet klart specificeret.

Som nævnt ovenfor, husk at du også kan have adskillige anbefalinger der vedrører en konklusion (og omvendt).

Hvad er forskellen på disse anbefalinger og anbefalinger til fremtidig forskning?

Anbefalinger som er diskuteret i denne artikel er rettet mod kunden; som forklaret, bør de medtages i et separat kapitel i dit speciale og muligvis i en selvstændig rapport.

I modsætning hertil er anbefalinger til fremtidig forskning rettet mod det akademiske miljø og bør kun medtages i diskussionsafsnittet i dit speciale eller anden akademisk opgave.

Tjekliste for anbefalinger

*Nogle studier tillader 1. person, mens andre ikke gør. Det er derfor bedst at tjekke med din supervisor før du bruger ”Jeg” eller ”Vi”. Generelt anbefaler vi at undgå at bruge denne form, bortset fra i din afhandlings forord.

En selvstændig rådgivningsrapport?

Din kunde kan ønske at modtage en selvstændig rådgivningsrapport som præsenterer dine anbefalinger på en struktureret måde.’

Hvordan ser en anbefalingsrapport ud?

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (28. december 2016). Anbefalinger i dit speciale. Scribbr. Retrieved 11. juli 2024, from https://www.scribbr.dk/struktur-i-din-afhandling/anbefalinger-speciale/

Er denne artikel nyttig?
Bas Swaen

Bas er medstifter af Scribbr. Bas elsker at undervise og har erfaring med at skrive afhandlinger. Han prøver at hjælpe studerende med at skrive klare og letforståelige artikler om komplicerede emner.