British English vs American English | What's the Difference?

Når du skriver dit bachelorprojekt eller speciale på engelsk skal du som noget af det første beslutte dig for hvilken engelsk stilistik du vil anvende.

De mest udbredte varianter er amerikansk engelsk, britisk engelsk og australsk engelsk.

Selvom de har mange regler til fælles er der også vigtige forskelle, som du forventes at være opmærksom på – særligt i forhold til stavning.

Denne artikel hjælper dig med at forbedre din stavning i henhold til den form for engelsk du anvender.

Hvorfor skal det være så besværligt?

Efter at Paris aftalen i 1783 sikrede amerikanerne uafhængighed fra Storbritannien, var sproget en vigtig del af at skabe en national identitet. Det førte, blandt andet, til mange variationer i stavning og tegnsætning.

Australien har også udviklet egne skriftlige konventioner. Selvom de australske konventioner til en vis grad kan virke til at være en middelgrund mellem amerikansk og britisk engelsk, har den britiske indflydelse betydet at de britiske konventioner står nærmest. Af de tre tilbyder australsk engelsk typisk størst fleksibilitet.

Basale forskelle i stavning

De følgende skemaer giver et hurtigt overblik over den foretrukne stavning af en række ord som ofte anvendes i akademisk arbejde.

Verber
US UK Australia
analyze analyse analyse
apologize apologise apologise
capitalize capitalise capitalise
categorize categorise categorise
characterize characterise characterise
colonize colonise colonise
endeavor endeavour endeavour
enroll enrol enroll
fulfill fulfil fulfil
globalize globalise globalise
honor honour honour
hypothesize hypothesise hypothesise
inquire enquire enquire
install instal install
legalize legalise legalise
maneuver manoeuvre manoeuvre
maximize maximise maximise
minimize minimise minimise
mold mould mould
neutralize neutralise neutralise
optimize optimise optimise
paralyze paralyse paralyse
plow plough plough
practice practise practise
privatize privatise privatise
randomize randomise randomise
realize realise realise
recognize recognise recognise
Verber i datid
US UK Australia
canceled cancelled cancelled
channeled channelled channelled
labeled labelled labelled
modeled modelled modelled
traveled travelled travelled
Navneord
US UK Australia
acknowledgment acknowledgement (either)
aluminum aluminium aluminium
artifact artefact artefact
behavior behaviour behaviour
caliber calibre calibre
center centre centre
color colour colour
cooperation co-operation (either)
councilor councillor councilor
counselor counsellor counselor
defense defence defence
estrogen oestrogen oestrogen
fetus foetus foetus
fiber fibre fibre
flavour flavour flavour
humor humour humour
judgment judgement judgement
labor labour labour
leukemia leukaemia leukaemia
license licence licence
liter litre litre
meter metre metre
neighbor neighbour neighbour
organization (either) organisation
paleontology palaeontology palaeontology
program programme (but program if computer-related) program
sulfur sulphur sulphur
theater theatre theatre
tire tyre tyre
vapor vapour vapour
Adjektiver
US UK Australia
aging ageing ageing
favorite favourite favourite
gray grey grey
livable liveable livable
movable moveable moveable
orthopedic orthopaedic orthopaedic
salable saleable saleable
skeptical sceptical sceptical
somber sombre sombre

Glem ikke: det vigtigste er at være konsekvent!

Hvert ord bør naturligvis staves på samme måde i hele dit bachelorprojekt eller speciale. Det er dog også vigtigt at du ikke sammenblander de forskellige engelske stilistikker.

Eksempler:

The defense minister first travelled to China in 2013. (US English/UK English)

The defense minister first traveled to China in 2013. (all US English)

The defence minister first travelled to China in 2013. (all UK English)

Derudover bør du anvende samme stavning for alle former af de ord du bruger i dit bachelorprojekt og speciale.

Eksempler:

The organization is headquartered in Osaka, but it usually organizes workshops in Tokyo. (all US English)

The colours of the samples varied greatly, but smallest sample was the most colourful. (all UK English)

Hvilken slags engelsk bør jeg vælge?

Nogle universiteter foretrækker en bestemt stilistik og det er derfor anbefaleligt at tjekke hos din skole.

Hvis du har valgfrihed er det bedst at skrive dit bachelorprojekt eller speciale med den stil der føles mest naturlig for dig.

Når du har truffet et valg, bør du sikre dig at det også er sproget du har valgt i dit tekstprogram.

Yderligere om forskellene

Hvis du vil vide mere om forskelle på stavning og tengsætning i de forskellige engelske stilistikker tilbyder tabellerne nedenfor et mere detaljeret overblik.

Husk dog på at reglerne ikke altid er skåret i sten – der er mange undtagelser, og konventioner er altid under forandring!

Stavning: Som det kan ses består variationerne typisk af et eller to bogstaver.

# US UK Australia
a anvender -ize, -yze (e.g. quantize, analyze) foretrækker -ise, -yse (e.g. quantise, analyse), men er fleksibel bruger næsten altid ise, yse
b -er (e.g. center, meter, etc.) -re (e.g. centre, metre, etc.) Britisk anvendelse
c anvender -or (e.g. honor, color, splendor) anvender -our (e.g. honour, colour, splendour) Britisk anvendelse
d anvender –ction (e.g. connection) acceptabelt at anvende –xion (e.g. connexion) Amerikansk anvendelse
e foretrækker enkelte konsonanter (f.eks. canceled, focuses, appal), med bestemte undtagelser for ord hvis hovedstavelsen falder på dobbel konsonanten (e.g. willful) anvender dobbelkonsonanter (f.eks. focusses, cancelled, appall), med bestemte undtagelser (f.eks. wilful) Britisk anvendelse
f tit drops -e for modifikationer af ord (e.g. judge à judgment, live à livable) beholder generelt e for modifikationer af ord (e.g. judge à judgementlive à liveable) beholder -e: (e.g. judgement), ligesom britisk; men dropper indimellem -e: (f.eks. livable)
g -e foretrækkes normalt over -oe eller -ae (e.g. pediatrician, leukemia, etc.) -oe og -ae anvendes (e.g. paediatrician, leukaemia, etc.) Britisk anvendelse

Tegnsætning:  Her består hovedforskellen i om der bør bruges enkelt eller dobbelt citationstegn, og hvordan der tegnsættes i forhold til disse citationstegn.

# US UK Australia
a Dobbelt citationstegn (“x”), men skift mellem enkelt og dobbelt for citater i citater (e.g. She said, “This model has been called ‘the best.’”) Enkelt citationstegn (‘x’), but alternate with double for quotations within quotations (e.g. She said, ‘This model has been called “the best”’.) UK anvendelse
b Tegnsætning optræder inden for citationstegn (e.g. “The best there is,” she said. or She said, “the best there is.”) undtagen når tegnsætning understreger forfatterens sætninger snarere end den talendes citation (e.g. Did she say, “the best there is”? or “She told them we are “the best there is”!) Punctuation optræder uden for citationstegn, undtagen når tegnsætningen er del af den originale citation (e.g. ‘The best there is’, she said. Men She said, ‘the best there is.’; also, Did she say, ‘the best there is’? but She asked, ‘the best there is?’) UK anvendelse

Bøjning af verber:  De forskellige engelske stilistikker kan variere i forhold til om bestemte singulære eller plurale verber bør bruges med bestemte navneord. Der er også uenighed om nogle verber i datidsform.

# US UK Australia
a Kollektivum (navneord som refererer til en gruppe af enkeltting) anvender verber som konjungeret for singulare navneord (e.g. The team is going to win. or The staff has decided. eller The team leads the charge.) Kollektivum (navneord som refererer til en gruppe af enkeltting) anvender verber som konjungeret for plurale navneord(e.g. The team are going to win. eller The staff have decided. eller The team lead the charge.) US anvendelse
b Verber anvender -ed endelser for simpel datid og tidligere particitum (f.eks. compel à compelled,spell à spelled,learn à learned) med undtagelse af normale irregulære verber (f.eks. take à took, hear à heard)  Verber anvender -ed endings for simpel datid og tidligere particitum, men med flere undtagelser (f.eks.compel à compelled men spell à spelt,learn à learnt); irregulære verber konjugeres ens UK anvendelse

Forkortelser: Der er også uenighed om hvordan der bør anvendes punktum i forbindelse med forkortelser.

US UK Australia
De fleste forkortelser af titel anvender punktum (f.eks. Doctor à Dr. Missus à Mrs. Honorable à Hon. Avenue à Ave.) Forkortelser af titel anvender udelukkende et punktum hvis forkortelsen ikke ender på hele ordets sidste bogstav (e.g. Doctor à Dr Missus à Mrs butHonourable à Hon. Avenue à Ave.) UK anvendelse

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Eriksen, T. (26. februar 2018). British English vs American English | What's the Difference?. Scribbr. Retrieved 18. juni 2024, from https://www.scribbr.dk/akademisk-engelsk/us-engelsk-eller-britisk-engelsk/

Er denne artikel nyttig?
Thor Eriksen

Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler.